Voorwaarden

Bekijk ook het privacy statement.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne "Lekker dagje wellness". Alle deelnemers aan deze actie verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. 

 

Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de actie "Lekker dagje Wellness".

3. Ontvanger: de deelnemer die conform de Algemene voorwaarden 1  kado ontvangt.

4. Internetsite: https://www.lekkerdagjewellness.nl

5. Looptijd: deelname aan deze actie is mogelijk tot en met 1 juni 2018 tenzij de organisatie de einddatum van deze actie aanpast.

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname en ieder gebruik van de internetsite.

 

Deelname

Deelname is gratis en is alleen mogelijk voor inwoners van Nederland, met de Nederlandse nationaliteit, die op het moment van deelname 18 jaar of ouder zijn.

Voorwaarden voor deelname 

Alleen als je op het moment van deelname 18 jaar of ouder bent, de Nederlandse nationaliteit bezit, woonachtig bent in Nederland en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, kun je de 2x dagentree ook daadwerkelijk ontvangen. Per huishouden kan 1x worden deelgenomen zolang de actie loopt. De organisatie kan weigeren om de dagentrees te verstrekken indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch deel te nemen, data te kopieren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de internetsite. 

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de eigenaar van de internetsite niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

 

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De eigenaar van de internetsite verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriele of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisicos met zich meebrengt. De eigenaar van de internetsite aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de eigenaar van de internetsite en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

 

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de eigenaar van de internetsite nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De eigenaar van de internetsite verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

 

Cookies

Om de internetsite goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

 

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De eigenaar van de internetsite behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De eigenaar van de internetsite zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens deelnemers gehouden zijn.  

 

Deelname

Deelnemers wordt gevraagd toestemming te geven aan partners die de actie mogelijk maken om u te benaderen danwel informatie te verstrekken. U kunt hierbij zien om wat voor bedrijf/organisatie het gaat, het type informatie dat u ontvangt, via welk communicatiemiddel en hoe vaak. Het is verplicht om hiervoor toestemming te geven om een gratis dagje weg te kunnen ontvangen.

De partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van de betreffende partner.

De dagentrees

Uitsluitend indien deelname op juiste wijze volledig heeft plaatsgevonden, ontvangt de deelnemer codes voor 2x een gratis dagentree. Het dagje wellness is altijd persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het dagje wellness is niet inwisselbaar tegen contant geld en is niet geldig in combinatie met andere acties. Het gewonnen voucher of de verkregen code kunnen gedurende een bepaalde periode en op bepaalde dagen gebruikt worden, miets tijdig gereserveerd.  Na deze periode vervallen alle rechten. De voorwaarden op een voucher en landingspagina zijn altijd leidend (bijvoorbeeld alleen geldig in een bepaalde periode, op bepaalde dagen, alleen na reservering etc.). Eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening.

 

 

Persoonsgegevens 

De eigenaar van de internetsite en de partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de wellnessentrees. De eigenaar van de internetsite en de partners, zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die het opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige ontvanger wordt de schade, hierdoor geleden, op deze persoon verhaald.

 

Aansprakelijkheid

De eigenaar van de internetsite en de partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de wellnessentrees. De eigenaar van de internetsite en de partners, zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Indien een wellnessentree wordt uitgereikt aan iemand die het opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige ontvanger, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald. 

 

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De eigenaar van de internetsite is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite. 

 

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar van de internetsite. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

 

Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben, neem dan contact op met de eigenaar van de internetsite en eigenaar van "Lekker dagje wellness": DuinGooi Media BV, 's-Gravelandseweg 65, 1217EJ Hilversum of via info[@]lekkerdagjewellness.nl